ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid - De hiernavolgende voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, bestellingen, orders, leveringen, overeenkomsten en andere documenten waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor KRC Genk Horeca & Events NV. Alle andere voorwaarden (bv deze die op de bestelbon van de klant worden hernomen) zijn uitgesloten.  Prijsopgaven, offertes, bestellingen door de klant binden KRC Genk Horeca & Events NV niet en dienen steeds door een persoon, bevoegd om KRC Genk Horeca & Events NV te verbinden, schriftelijk te worden bevestigd.  Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

2. Levering – De goederen worden geleverd ofwel op het adres vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon ofwel in de winkel van KRC Genk Horeca & Events NV. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering van de goederen of ontbinding van de overeenkomst. Foto's op de webshop zijn illustratief en niet bindend.

3. Overmacht – KRC Genk Horeca & Events NV behoudt zich het recht voor om de bestellingen op te schorten dan wel te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, terrorisme oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij KRC Genk Horeca & Events NV ofwel bij één van haar leveranciers en/of transporteurs, ongeacht de oorzaak hiervan.

4. Prijs – De prijs is inclusief B.T.W., taksen, rechten en kosten, tenzij anders aangeduid in de winkel van KRC Genk Horeca & Events NV. De prijs is deze zoals vermeld op de bestelbon of overeenkomst, tenzij KRC Genk Horeca & Events NV zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, edm.) ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan. In dit geval geldt de nieuwe prijs, zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

5. Klachten – De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elke vergissing begaan door KRC Genk Horeca & Events NV met betrekking tot de door haar geleverde goederen (vb. een vergissing in hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering  door de klant schriftelijk te worden meegedeeld. De klant dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen aan KRC Genk Horeca & Events NV mee te delen binnen 48 uur na de levering van de goederen. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet meer op dit gebrek beroepen. Elk verborgen gebrek moet schriftelijk door de klant worden gemeld aan KRC Genk Horeca & Events NV ten laatste binnen de 8 dagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. De verplichtingen van KRC Genk Horeca & Events NV zullen in elk geval niet meer en niets anders kunnen zijn dan de vervanging van de gebrekkige goederen, of - naar keuze van KRC Genk Horeca & Events NV – het afleveren van een tegoedbon. De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

Ontevreden ondanks onze inspanningen? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be

6. Wettelijke waarborg en specifieke bepalingen voor consumenten – Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: defecten ontstaan door een onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, incidenten na levering zoals waterschade, transportschade of brand of de vervanging van toebehoren die regelmatig moeten worden vervangen. Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling te worden gemeld. Bovendien kan de consument de aangekochte goederen omruilen binnen de 30 dagen na aankoop op vertoning van zijn kassaticket of factuur. In dat geval zal de consument recht hebben op een vervanging van de goederen dan wel een tegoedbon doch geen terugbetaling. Geopende en/of geschonden verpakkingen, promotieartikelen, gepersonaliseerd en/of bedrukt textiel kunnen echter niet worden omgeruild of retour gezonden worden. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

7. Eigendomsvoorbehoud – De geleverde goederen blijven eigendom van KRC Genk Horeca & Events NV  tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur, mogen de reeds geleverde goederen door KRC Genk Horeca & Events NV  teruggenomen worden, zonder dat deze terugname afbreuk doet aan enig recht tot invordering van de factuur, kosten intresten en schadevergoedingen.

8. Betalingsmodaliteiten – De prijs vermeld op de factuur is contant betaalbaar op de datum vermeld op de factuur. In geval van betwisting, moet de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de prijs van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldatum tot de integrale betaling. Bovendien zal op elke factuur die op de vervaldag door een klant andere dan een consument niet werd betaald, van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire vergoeding van 15 %, met een minimum van € 75 verschuldigd zijn. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, intresten en/of schadevergoedingen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank – Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen KRC Genk Horeca & Events NV en een consument.  • Beobank
  • Carglass
  • Cegeka
  • Luminus
  • Cristal
  • Nike
  • Star Casino
  • Voetbalshop
  • KRC Genk

Stadionplein 4, 3600 Genk
BE0478.879.496

KRC Genk Horeca & Events N.V.
+32(0)89/21.22.10

Copyright © 2018 www.krcgenk.be | Powered by Tilroy

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Meer info vind je in onze algemene voorwaarden.